Regulamin sklepu internetowego VAPETECHPOLAND - THE BEST VAPE SHOP:

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • §1 Definicje
 • §2 Postanowienia ogólne
 • §3 Zakupy w Sklepie
 • §4 Płatności
 • §4 Realizacja zamówienia
 • §5 Prawo odstąpienia od umowy
 • §6 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • §7 Reklamacje
 • §8 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, postępowanie reklamacyjne
 • §9 Dane osobowe
 • §10 Zastrzeżenia
 • §11 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
 • §12 Portale społecznościowe
 • §13 Google Analytics

Załącznik nr 1: FORMULARZ ZWROTU VTP

 

§1 DEFINICJE

Administrator danych osobowych - podmiot, który samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami ustala cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe - informacje o Kupującym możliwe do zidentyfikowania w sposób pośredni lub bezpośredni, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, bądź inne czynniki pozwalające na identyfikacje osoby fizycznej lub Przedsiębiorcy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym, który służy do złożenia zamówienia, poprzez dodawanie poszczególnych towarów do koszyka, a także określenia warunków sprzedaży, m.in. poprzez wskazanie ceny oraz kosztów i sposobu dostawy.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konsument - Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Koszyk – osobna sekcja Sklepu (w tym Konta), która umożliwia magazynowanie wybranych Towarów przez Kupującego, w celu ich zakupu w czasie późniejszym.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, który określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a także możliwości odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Sklep - sklep internetowy VAPETECHPOLAND prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.vapetechpoland.pl/

Sprzedawca - VTP S.C., przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7123386207, nr REGON: 383198809, ul. Obywatelska 10/20, 20-092 Lublin.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym, którego szczegółowe warunki określa Formularz zamówienia.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które składane jest za pomocą Formularza zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Określa ono w szczególności rodzaj towarów oraz ich cenę i ilość.

 

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Przedmiotowy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego o zapoznaniu się z regulaminem oraz jego akceptacją.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu zarówno z Konsumentami jak i Przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami.
 4. Sklep dostępny jest na stronie internetowej: https://www.vapetechpoland.pl/. Jest on prowadzony przez VTP S.C., przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej, NIP: 7123386207, REGON: 383198809, ul. Obywatelska 10/20, 20-092 Lublin.
 5. Dane kontaktowe sprzedawcy: ul. Mełgiewska 76c, 20-234 Lublin. Ponadto kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@vapetechpoland.pl oraz pod numerem telefonu: +48 507 720 550 – w godzinach: 8:00 – 16:00.
 6. Dane adresowe zawarte w § 2 pkt. 5 służą także to zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego.
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po spełnieniu przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  • używania komputera lub innego urządzenia o podobnej funkcjonalności z dostępem do Internetu;
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail, służącego do złożenia zamówienia w Sklepie.
 8. Regulamin oraz wszelkie informacje umieszczone na stronie Sklepu pod adresem: https://www.vapetechpoland.pl/, w szczególności zdjęcia oraz opisy towarów są objęte prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie ich w całości lub części jest zabronione.
 9. Wszelkie sprzedawane w Sklepie Towary są nowe.
 10. Informacje dostępne na Stronie o Towarach, zwłaszcza ich opisy nie stanowią oferty a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem:https://vapetechpoland.pl/content/2-regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie oraz odtwarzanie, a także zapisanie na nośniku zewnętrznym oraz ponowne odtworzenie i wydrukowanie w każdym czasie.
 12. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wejście do Sklepu wymaga podania daty urodzenia Kupującego w celu weryfikacji pełnoletności Kupującego.
 13. W przypadku, gdy którykolwiek z postanowień Regulaminu stało się nieważne lub bezskuteczne, Regulamin w pozostałej części pozostaje nienaruszony. Bezskuteczne lub nieważne postanowienia zostaną zastąpione przez strony Regulaminu innymi postanowieniami, które będą najwierniej odzwierciedlały zamierzony cel gospodarczy.

 

§3 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sklep zapewnia dostęp do następujących usług elektronicznych:
  • Konta użytkownika;
  • Formularza zamówienia;
 2. Przeglądanie towaru w Sklepie nie wymaga posiadania Konta oraz rejestracji. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu możliwe jest po uprzednim założeniu Konta, a także bez posiadania Konta, przy czym konieczne jest podanie danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia na Formularzu zamówienia.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami całkowitymi za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na cenę całkowitą zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Jeżeli Kupujący chce dodać do koszyka kolejne towary powinien nacisnąć „Kontynuuj zakupy”, jeżeli natomiast chce zakończyć wybieranie towaru powinien nacisnąć „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 6. Kupującemu wyświetli się Koszyk z wybranymi Towarami oraz wskazanymi cenami za poszczególne Towary.
 7. Następnie Kupujący naciska „Przejdź do realizacji zamówienia”. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia poprzez uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówienia lub przez wybranie zakładki logowania do Konta. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 9. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 11. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkich dniach tygodnia, przy czym Sprzedawca oświadcza, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w najbliższym dni roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 •  

§4 PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może dokonać wyboru metody płatności za złożone zamówienie z jednej poniżej wskazanych metod:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 90 1140 2004 0000 3502 8088 3047;
  • Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
  • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Finalizacja zamówienia, w tym płatności wymaga zaakceptowania (poprzez naciśniecie checkboxu) „Akceptuję warunki płatności i dostawy”.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie przy składaniu Zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu, tj. po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany podczas rejestracji i zakładania Konta lub w przypadku zakupów dokonywanych bez posiadania Konta na adres wskazany w Formularzu zamówienia w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą;
  • Do paczkomatów InPost.
 6. Przy odbiorze zamówienia dostarczanego za pomocą firmy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego, a także stan zamówionego Towaru oraz kompletność zamówienia. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń lub niekompletności zamówienia, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera w dwóch egzemplarzach podpisanych zarówno przez Kupującego oraz Kuriera.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie przez Konsumenta, jednak w taki sposób aby było możliwe do odczytania przez Sprzedawcę. W szczególności Kupujący może odstąpić od umowy poprzez:
  • Przesłanie formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 w wersji papierowej;
  • Przesłanie formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej przez Kupującego, Sprzedawca prześle do Kupującego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w § 5 pkt 1.
 6. Odstąpienie od umowy możliwe jest po zaakceptowaniu (poprzez zaznaczenie checkboxu) oświadczenia „Zapoznałem/am się z przysługującym mi prawem odstąpienia od umowy”.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Mełgiewska 76c, 20-234 Lublin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Kupującemu nie przysługuje także prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), a nie wymienionych w Regulaminie.

§ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWRU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, REKLAMACJE

 1. W przypadku Umowy Sprzedaży Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru nabytego przez Kupującego będącego Konsumentem z Umową Sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. W takim wypadku stosuje się odpowiednie przepisy Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta
 2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży
 8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 9. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towar z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 13. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (zgłoszeń) z uwagi na niezgodność zakupionego Towaru z Umową Sprzedaży na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Mełgiewska 76c, 20-234 Lublin. Prośba o dostarczenie Towaru do Sprzedawcy nie ma wpływu na bieg terminu do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji złożonej przez Kupującego.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie, a uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej na Towar Kupujący powinien realizować za pośrednictwem gwaranta – podmiotu wskazanego w dołączonym do Towaru oświadczeniu gwarancyjnym lub za pośrednictwem Sprzedawcy w drodze zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. Reklamacja składana przez Kupującego powinna zawierać w szczególności:
  • Dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
  • Wskazanie przyczyny reklamacji wraz z określeniem żądania;
  • Numer Zamówienia, indywidualny do każdej umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym;
  • Oryginał lub dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca - VTP S.C., przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7123386207, nr REGON: 383198809, ul. Obywatelska 10/20, 20-092 Lublin. 
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie, na stronie:https://vapetechpoland.pl/content/3-polityka-prywatnosci.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały uregulowane w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://vapetechpoland.pl/content/3-polityka-prywatnosci.
 4. Przy zawieraniu umowy między Sprzedawcą a Kupującym w myśl niniejszego Regulaminu konieczne jest zatwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności oraz jej akceptacją (poprzez zaznaczenie checkboxa „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich treść”).

 

§10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w zakresie dostawy Towaru i płatności.
 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna oraz wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiana nastąpi jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie Sklepu informacji o dokonanej zmianie Regulaminu. Kupujący posiadający Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach przysługujących Konsumentowi, tj. Konsumentowi-Przedsiębiorcy, jeśli zawarta umowa ze Sprzedawcą nie będzie dotyczyła działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego niebędącego konsumentem.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§12 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

 1. Na stronie Sklepu zawarty jest zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram (1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA). Plugin obu portali społecznościowych znajduje się na dole strony i został oznaczony logiem jednego i drugiego portalu.
 2. Podczas przeglądania Sklepu możliwe jest przekierowanie na portal społecznościowy Facebook oraz Instagram poprzez naciśniecie poszczególnych ikon oznaczających dany portal. Tym samym Sklep jest automatycznie połączony poprzez plugin między serwerem Facebook oraz Instagram oraz przeglądarką internetową Kupującego.

 

§13 GOOGLE ANALYTICS

 1. Sklep korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google, Inc. – Google Analytics.  Usługa ta korzysta z plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają - cookies. Informacje uzyskiwane za pomocą cookies będą przekazywane spółce Google, Inc. I będą przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google, Inc. będzie korzystał z uzyskanych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google, Inc.
 3. Google, Inc. nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

FORMULARZ ZWROTU VTP